Kancelaria Notarialna
Agnieszka Środek-Tesarska

NOTARIUSZ

Agnieszka

Środek-Tesarska

ul. Złotego Florena 2/101 - I piętro
59-220

Legnica

tel.:
76 724 07 87
696 024 986
www:
notariuszlegnica.eu
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9.00 - 18.00
 • wtorek: 9.00 - 18.00
 • środa: 9.00 - 18.00
 • czwartek: 9.00 - 18.00
 • piątek: 9.00 - 18.00

PRZYDATNE INFORMACJE

Wątpliwości podatkowe można rozwiać kontaktując się:LINKI
PYTANIA I ODPOWIEDZI


2015-03-13 12:00

Jak odnaleźć testament?

...

Po śmierci bliskich nam osób pojawia się pytanie o dziedziczenie. Czy zmarły zostawił testament?

Każdy testament może zostać nieodpłatnie zarejestrowany przez notariusza w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Rejestracja ułatwia odnalezienie testamentu przez spadkobierców. Rejestracji dokonuje osoba sporządzająca testament za życia. W Polsce nie ma aktualnie obowiązku rejestracji testamentów.

W rejestrze widnieje informacja o sporządzonych - zgłoszonych do notariusza testamentach i wynika z niej, że testament został sporządzony, gdzie oraz przez kogo. Rejestr prowadzony jest w wielu krajach europejskich i można u polskiego notariusza otrzymać informację np. o testamentach sporządzonych i zarejestrowanych we Francji.

Uzyskanie tych danych jest możliwe w każdej Kancelarii notarialnej w Polsce, i w krajach współpracujących przy prowadzeniu Rejestru, np na Litwie, czy we Francji.

Dane o sporządzonym testamencie może uzyskać wyłącznie osoba, która testament sporządziła lub osoba, która okaże akt zgonu potwierdzający śmierć i zażąda poszukiwania testamentu w Rejestrze Testamentów. Z poszukiwania testamentu notariusz sporządza protokół i pobiera opłatę.

Jeśli testament nie został zarejestrowany należy poszukiwać go w miejscu, w którym zmarły mógł go przechowywać, czyli w domu, u zaufanych osób. Warto pytać najbliższy krąg rodziny, przyjaciół, rodzinnego prawnika czy nie pozostała informacja o testamencie zmarłego.

Można z aktem zgonu udać się do kancelarii notarialnych, w których w naszej ocenie zmarły mógł sporządzić testament i zwrócić się o wydanie wypisu testamentu. Notariusz udzieli informacji osobie uprawnionej, czyli spadkobiercy, czy testament sporządzał czy też nie.

Jeśli nie znajdziemy testamentu, to dziedziczenie następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie.

więcej...

2014-11-04 11:46

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

...

Poświadczenie za zgodność z oryginałem, kopia wierzytelna, odpis - te nazwy są używane zamiennie na określenie czynności polegającej na skopiowaniu dokumentu i potwierdzeniu, że kopia jest identyczna z oryginałem.

Czynność taką może przeprowadzić notariusz.

Notariusz pobiera wynagrodzenie za poświadczenie za zgodność z oryginałem w kwocie 6,00 zł netto za każdą poświadczaną stronę dokumentu (brutto 7,38 zł).

Notariusz sprawdza tożsamość osoby okazującej dokument do potwierdzenia, celem odnotowania w księgach notarialnych.

Notariusz weryfikuje również czy ma do czynienia z dokumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem ma charakter dokumentu urzędowego.

Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem przez notariusza jest wymagane w wielu przypadkach składania dokumentów w urzędach.

Często też poświadczenie takie umożliwia pozostawienie dla siebie oryginału a oddanie podmiotowi, który wymaga złożenia dokumentu - kopii z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

więcej...

2014-10-31 12:02

Testament notarialny czy własnoręczny?

...

Testament sporządzony przed notariuszem jest tak samo ważny jak odręczny, różnią się one formą sporządzenia.

Testament notarialny

Zalety:

 • notariusz kontroluje zgodność z prawem składanych oświadczeń;
 • notariusz przechowuje oryginał dokumentu;
 • notariusz może wydać zainteresowanemu testament w dowolnej liczbie wypisów;

Koszty sporządzenia:

 • testamentu 50 zł + VAT 23%
 • testamentu z zapisem zwykłym, poleceniem, wydziedziczeniem 150 zł + VAT 23%
 • testamentu z zapisem windykacyjnym 200 zł + VAT 23%

Do tych kosztów należy doliczyć koszty wypisów 6 zł + VAT 23% za każdą stronę.

Testament własnoręczny:

Zalety:

 • brak dodatkowych kosztów;
 • możliwość spisania w każdej chwili, bez konieczności umawiania się na wizytę w kancelarii.

Trzeba pamiętać, że ustawodawca przewiduje również dla testamentu odręcznego określone wymogi. Przed samodzielnym sporządzeniem testamentu warto poradzić się prawnika.

więcej...

2014-10-30 11:56

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z lokalem w prawo własności

...

Zmiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności jest regulowane odrębną ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2012, poz. 83 z późń. zm.).

Zmiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu, który w dniu 13 października 2005 roku miał status użytkownika wieczystego nieruchomości. Ustawa przewiduje wyjątki z tak oznaczonego kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o przekształcenie, jak również uszczegóławia sytuację kilku podmiotów nadając im uprawnienie do złożenia wniosku.

W praktyce często spotykane są wnioski właścicieli lokali, z którymi związane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokali. Są one jak najbardziej prawidłowe.

Wniosek taki składają łącznie wszyscy współużytkownicy wieczyści, ewentualnie wniosek może złożyć większość współużytkowników ( co najmniej połowa) jeśli żaden ze współużytkowników nie zgłosi sprzeciwu.

Wniosek składany jest do właściciela nieruchomości, czyli Skarbu Państwa - starosty lub jednostki samorządu terytorialnego - wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Organ, do którego skierowano wniosek podejmuje decyzję, w której oznacza kwotę jaką użytkownik wieczysty ma zapłacić tytułem opłaty za przekształcenie. Uiszczenie opłaty zabezpiecza się hipoteką przymusową, jeśli opłata jest rozłożona na raty.

Ostateczna decyzja o przekształceniu jest podstawą ujawnienia nowego stanu prawnego w księdze wieczystej. W tej sprawie należy zwrócić się do Sądu Wieczystoksięgowego według położenia nieruchomości i złożyć wniosek na formularzu KW-WPIS, załączając do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 zł oraz odpis prawomocnej decyzji o przekształceniu.

W razie nieujawnienia nowego stanu prawnego ustawa o księgach wieczystych i hipotece przewiduje możliwość wymierzenia kary grzywny wobec właściciela nieruchomości, który powinien ujawnić zmiany w księdze wieczystej.

Zmiany takie może ujawnić również notariusz:

 • przy okazji dokonywania innych czynności prawnych, np. sprzedaży nieruchomości czy jej darowizny, przy czym pobiera on opłatę sądową, którą przekazuje właściwemu sądowi. Za tego rodzaju czynność notariusz pobiera wynagrodzenie rzędu 246 zł brutto;
 • sporządzając protokół przyjęcia wniosku o ujawnienie przekształcenia w księdze wieczystej od zainteresowanych podmiotów, przy czym również pobiera opłatę sądową przekazywana właściwemu sądowi - 200 zł, a także wynagrodzenie za sporządzenie protokołu z przebiegu czynności oraz wniosku, które nie może w tym przypadku przekroczyć kwoty 446 zł brutto, do tej kwoty notariusz dolicza koszt wypisów aktu notarialnego - protokołu.
więcej...

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.