Kancelaria Notarialna
Agnieszka Środek-Tesarska

NOTARIUSZ

Agnieszka

Środek-Tesarska

ul. Złotego Florena 2/101 - I piętro
59-220

Legnica

tel.:
76 724 07 87
696 024 986
www:
notariuszlegnica.eu
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9.00 - 18.00
 • wtorek: 9.00 - 18.00
 • środa: 9.00 - 18.00
 • czwartek: 9.00 - 18.00
 • piątek: 9.00 - 18.00

DOKUMENTY

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA

DZIAŁKI:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • jeśli występuje pełnomocnik - wypis aktu notarialnego - pełnomocnictwa,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Przy DZIAŁCE ZABUDOWANEJ dodatkowo:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub informacja o braku takiego świadectwa

LOKALE Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • jeśli występuje pełnomocnik - wypis aktu notarialnego - pełnomocnictwa,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lub informacja o braku takiego świadectwa.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • jeśli występuje pełnomocnik - wypis aktu notarialnego - pełnomocnictwa,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub dla lokalu albo informacja o braku takiego świadectwa.

PEŁNOMOCNICTWO
do sprzedaży/darowizny/zarządu majątkiem/odbioru dokumentów/reprezentacji ogólnej


 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • gdy przedmiotem pełnomocnictwa jest nieruchomość koniecznie opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

DZIEDZICZENIE / POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA / TESTAMENT / PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU

TESTAMENT

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

ZAPIS WINDYKACYJNY dokumenty wymienione powyżej i dodatkowo

 • opis przedmiotu zapisu

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osobowe spadkodawcy - skrócony odpis aktu zgonu;
 • sporządzone testamenty;
 • skrócone odpisy aktów urodzenia, a odnośnie osób zmieniających nazwisko rodowe po wejściu w związek małżeński - odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • numer PESEL osoby zmarłej.

PRZYJĘCIE/ODRZUCENIE SPADKU

 • dane osobowe spadkobiercy,
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • w przypadku małoletniego zgoda sądu na dokonanie czynności i aktu urodzenia dziecka.

OTWARCIE i OGŁOSZENIE TESTAMENTU

 • dane osobowe spadkobiercy żądającego otwarcia testamentu,
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA / INTERCYZA: ROZDZIELNOŚĆ, ROZSZERZENIE, OGRANICZENIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ / PODZIAŁ MAJĄTKU

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
czyli umowa o rozdzielność, rozszerzenie lub ograniczenie wspólności ustawowej

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

PODZIAŁ MAJĄTKU MIĘDZY MAŁŻONKAMI:

 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową lub wyrok rozwodowy
 • opis przedmiotów podlegających podziałowi, gdy są to nieruchomości - odpis księgi wieczystej.


GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY


 • DOWÓD OSOBISTY wydaje Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta miejsca zameldowania lub pobytu
  KOSZT: bezpłatnie
  więcej informacji: https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencj...

 • PASZPORT wydaje wojewoda miejsca zameldowania lub pobytu
  KOSZT: 140 zł
  więcej informacji: https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/info...

 • ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ - Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Wydziale Wieczystoksięgowym dowolnego Sądu Rejonowego lub za pośrednictwem strony internetowej www.ms.gov.pl
  KOSZT: 30 zł w sądzie lub 20 zł + koszt przelewu za pośrednictwem strony: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna/zlecenie?execution=e1s1

 • ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejscowości, w której miało miejsce zdarzenie potwierdzone aktem stanu cywilnego
  KOSZT: 17 zł lub 31 zł

 • ZAŚWIADCZENIE O TYM, ŻE NABYCIE W DRODZE DAROWIZNY/ SPADKU/ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI JEST ZWOLNIONE Z PODATKU LUB NALEŻNY PODATEK ZOSTAŁ ZAPŁACONY LUB ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE WYGASŁO WSKUTEK PRZEDAWNIENIA - Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości
  KOSZT: 17 zł

 • ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub o braku takiego planu - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
  KOSZT: w każdej gminie ustalany indywidualnie

 • WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW - Starostwo Powiatowe według położenia nieruchomości
  KOSZT: od działek objętych jedną księgą wieczystą 150 zł

 • Numer PESEL osoby zmarłej - Urząd Gminy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego
  KOSZT: bezpłatnie
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.